പുറത്തേക്കുള്ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!