බාහිර ෆයිබර් ඔප්ටිකල් සම්ප්රේෂකය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!